മുഖ്യ മന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ദുബായിൽ നടത്തിയ പത്ര സമ്മേളനത്തിന്റെ പൂർണ ഭാഗം

0

“മുഖ്യ മന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ദുബായിൽ നടത്തിയ പത്ര സമ്മേളനത്തിന്റെ പൂർണ ഭാഗം ”
Video Courtesy: മഷൂഖ് കണ്ണൂർ

No comments

Explore More

പ്രവാസി പൊതുബോധവും സംഘടനകളും

പ്രവാസ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് അടിമത്ത കാലത്താണ്. അടിമത്വം നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് തോട്ടങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിത പ്രവാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അടിമത്വം അവസാനിച്ചപ്പോൾ കരാർ ജോലി എന്ന പേരിൽ അവർ തോട്ടങ്ങളിലെത്തിപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മലയാളി പ്രവാസത്തിന്റെ ...