മുഖ്യ മന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ദുബായിൽ നടത്തിയ പത്ര സമ്മേളനത്തിന്റെ പൂർണ ഭാഗം

0

“മുഖ്യ മന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ദുബായിൽ നടത്തിയ പത്ര സമ്മേളനത്തിന്റെ പൂർണ ഭാഗം ”
Video Courtesy: മഷൂഖ് കണ്ണൂർ

No comments

Explore More

ചരിത്രത്തിന്റെ വക്രീകരണം – വർഗ്ഗീയരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നിലമൊരുക്കൽ.

_ _  പഴയകാല പാരമ്പര്യത്തിൽ ഊറ്റം കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വർഗ്ഗീയ വാദത്തിന് അടിത്തറപാകാൻ ഒരു വിഭാഗം കൊണ്ടു പിടിച്ച ശ്രമം നടത്തുന്ന കാലഘട്ടമാണിന്ന്.തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം മുൻനിർത്തി സ്കൂൾ സിലബസ്സിൽ പോലും കെട്ടുകഥകളെ ചരിത്ര ...