മുഖ്യ മന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ദുബായിൽ നടത്തിയ പത്ര സമ്മേളനത്തിന്റെ പൂർണ ഭാഗം

0

“മുഖ്യ മന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ദുബായിൽ നടത്തിയ പത്ര സമ്മേളനത്തിന്റെ പൂർണ ഭാഗം ”
Video Courtesy: മഷൂഖ് കണ്ണൂർ

No comments

Explore More

കൈതമേൽ പച്ച ഒരു ആസ്വാദനം

കവിത ഒരു സംവേദനോപാധിയാണ് സമര മാർഗമാണ് ചിലപ്പോൾ ചില കവിതകൾ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള , പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥനമാണ്. അത്തരം ചിലകവിതകളുണ്ട് അധ്യാപകന്റെ പാടവത്തോടെ അവ നമ്മോടു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കും ...